Положення про відділ соціально-культурної сфери Великолепетиської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням II сесії  

                                                                                                        селищної ради VIII скликання                                                                                          від  09.12.2020  22

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціально-культурної сфери Великолепетиської селищної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відділ соціально-культурної сфери Великолепетиської селищної ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Великолепетиської селищної ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відділ є підзвітним, підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові, а також підзвітний та підконтрольний управлінню освіти і науки Херсонської обласної адміністрації, департаментам соціального захисту та реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації.

 1. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.     
 2. Відділ є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, у межах своїх повноважень укладати угоди від свого імені з юридичними та фізичними особами, мати майнові та немайнові права, нести зобов’язання.

Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи публічного права.

 1. Повне найменування відділу: «Відділ соціально-культурної сфери Великолепетиської селищної ради». Скорочене найменування відділу: «ВСКС Великолепетиської селищної ради».
 2. Юридична адреса закладу: 74502, Херсонська область, смт. Велика Лепетиха, вул. Соборна, буд. 6.
 3. Відділ є неприбутковою організацією.
 4. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується селищною радою.

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

Відділ здійснює такі основні повноваження:

2.1.     З загальних питань:

2.1.1.  Організовує фінансове забезпечення, контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.

2.1.2.  Погоджує щорічні фінансові плани підпорядкованих комунальних підприємств.

2.1.3.  Вносить пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування відділів, підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні. У межах, визначених селищною радою і виконавчим комітетом, повноважень здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні відділу.

2.1.4.  Визначає потребу у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подає селищній раді, виконавчому комітету пропозицій щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади.

2.1.5.  Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.1.6.  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

2.1.7.  Погоджує установчі документи (статути, положення) підпорядкованих підприємств, установ та організацій.

2.1.8.  Готує і подає на розгляд виконавчого комітету стратегії розвитку громади у сфері охорони здоров’я, культури, освіти, молоді та спорту, соціального захисту, пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку громади.

2.1.9.  Координує діяльність щодо дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту, які перебувають у комунальній власності громади, та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

2.1.10. Координує роботу щодо розробки та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань культури, молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

2.1.11. Проводить фінансування закладів та програм у сфері: охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення.

2.2.     З питань освіти:

2.2.1.  Здійснює управління дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними навчальними закладами, розташованими на території Великолепетиської ОТГ.

2.2.2.  Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

2.2.3.  Координує та контролює підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

2.2.4.  Координує матеріально-технічне забезпечення закладів освіти: дошкільної, загальної середньої та позашкільної, а саме: введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням технічними засобами навчання, навчально-методичними посібниками, підручниками, тощо.

2.2.5.  Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування, сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності Великолепетиської громади, аналізує їх використання.

2.2.6   Здійснює заходи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді; організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

2.2.7.  Сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти.

2.2.8.  Вносить пропозиції до виконавчого комітету про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості.

2.2.9.  Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету про організацію навчання, харчування для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у закладах освіти.

2.2.10. Сприяє розвитку мережі закладів освіти на території громади, вносить в установленому порядку пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закладів освіти, створення освітніх округів, тощо; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

2.2.11. Здійснює моніторинг дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

2.2.12. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників закладів освіти.

2.3.   З питань культури:

2.3.1.  Організовує роботу з реалізації державної політики в сфері культури та мистецтв, збереження культурної спадщини, розвитку української національної культури, фольклору, традицій та свят.

2.3.2.  Координує діяльність установ культури, які відносяться до комунальної власності.

2.3.3.  Розробляє пропозиції виконкому селищної ради з проблем культури, від імені виконкому забезпечує виконання рішень виконкому селищної ради з даних питань.

2.3.4.  Організовує проведення свят, оглядів, фестивалів творчості, вживає заходів щодо підтримки обдарованих дітей, а також дітей, що потребують соціальної допомоги і реабілітації, дітей з обмеженими фізичними можливостями.

2.3.5.  Проводить роботу по розвитку доброчинної діяльності підприємств, громадських організацій, комерційних структур, окремих громадян у відношенні до культури, мистецтва.

2.3.6.  Організовує виконання інших доручень голови селищної ради та виконкому.

2.4.     З питань медицини:

2.4.1.  Забезпечує виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державних стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій, підвищення якості надання медичних послуг, збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення. Здійснює нормативну і програмну підтримку закладів, установ і підприємств зазначеної сфери.

2.4.2.  Забезпечує діяльність і організацію фінансування закладів, установ, організацій і підприємств сфери охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади. Прогнозує розвиток мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

2.4.3.  Координує діяльність закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, розташованих на території громади. Забезпечує взаємодію закладів, установ, організацій і підприємств зазначеної сфери з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями.

2.4.4.  Приймає участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров’я в інтересах територіальної громади.

2.4.5.  Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2.4.6.  Координує надання в межах виділеного фінансування доступного і безкоштовного медичного обслуговування на території громади.

2.4.7.  Сприяє розвитку усіх видів медичного обслуговування, удосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності.

2.4.8.  Сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.

2.4.9.  Контролює в установленому порядку підготовку до державної акредитації комунальних закладів охорони здоров’я.

2.4.10. Контролює забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

2.4.11. Аналізує стан охорони здоров’я в громади, визначає тенденції і перспективи розвитку сфери охорони здоров’я.

2.4.12. Вносить у встановленому порядку пропозиції по відкриттю, створенню, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.4.13. Приймає участь у перевірках підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади у встановленому законом порядку.

2.4.14. Координує роботу закладів охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.4.15. Приймає участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.4.16. Приймає, аналізує та оцінює звіти про роботу керівників закладів, установ та організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.4.17. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства України.

2.5.     З питань молоді та спорту:

2.5.1.  Забезпечує реалізацію політики селищної ради з питань молоді та спорту.

2.5.2.  Забезпечує контроль за виконанням програм спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.

2.5.3.  Сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

2.5.4.  Організовує проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучає їх до занять фізичною культурою та спортом, проводить роботу по забезпеченню пропаганди здорового способу життя.

2.5.5.  Вживає у межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового та тверезого способу життя, протидіє поширенню соціально-небезпечних явищ та шкідливих звичок у дитячому та молодіжному середовищі.

2.5.6.  Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, пропагандистську роботу, семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції.

2.5.7.  Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.

2.5.8.  Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

2.6.     З питань соціального захисту:

2.6.1.  Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

2.6.2.  Координує зусилля органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності правопорушень серед них

2.6.3.  Сприяє створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури.

 

ІІІ. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Штатний розпис Відділу затверджується в установленому законодавством порядку у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

3.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1.     Відділ має право:

4.1.1.  Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи Відділу.

4.1.2.  Робити запити та в установленому порядку одержувати від посадових осіб селищної ради матеріали з питань компетенції Відділу.

4.1.3.  Залучати інших спеціалістів селищної ради до підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.1.4.  Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у Великолепетиській селищній раді із питань, які належать до компетенції Відділу.

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

5.1.     Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою в порядку визначеному законодавством.

5.2.     Начальник Відділу:

5.2.1.  Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2.  Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3.  Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

5.2.4.  Готує проекти розпорядчих актів виконавчих органів, селищного голови, в т.ч. нормативного характеру.

5.2.5.  Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

5.2.6.  Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.7.  Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

5.2.8.  Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням Відділу.

5.2.9. Подає на затвердження селищному голові проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

5.2.10. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Відділу.

5.2.11. Подає селищному голові пропозиції щодо преміювання та заохочення працівників Відділу.

5.2.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

5.2.13. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1 Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання та інших коштів переданих Відділу згідно з чинним законодавством.

6.2 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Великолепетиської селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

6.3. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства

6.4.  Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Великолепетиською селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
  2. У разі реорганізації або ліквідації Відділу, його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, відповідно до рішення засновника.
  3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією селищної ради.

 

 

Секретар селищної ради                                                               Л. ЛИЧ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь