Положення про відділ соціально-культурної сфери Великолепетиської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 16 сесії  

                                                                                              селищної ради VIII скликання                                                                                          від 18.11.2021 № 837

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціально-культурної сфери та економічного розвитку Великолепетиської селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ соціально-культурної сфери та економічного розвитку Великолепетиської селищної ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Великолепетиської селищної ради, утворюється селищною радою, підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та селищному голові.

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями селищного голови.      

1.3 Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп встановленого зразку, бланк та інші атрибути юридичної особи публічного права.

1.4 Повне найменування відділу: Відділ соціально-культурної сфери та економічного розвитку Великолепетиської селищної ради. Скорочене найменування відділу: Відділ СКСЕР.

1.5 Юридична адреса відділу: 74502, Херсонська область, Каховський район, смт. Велика Лепетиха, вул. Соборна, буд. 3.

1.6 Відділ є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників, працівників Відділу та підпорядкованих закладів, підприємств та установ охорони здоров’я (окрім плати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

1.7 Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. Чисельність та структура Відділу затверджується сесією селищної ради.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 

Відділ здійснює такі основні завдання:

2.1.     З загальних питань:

2.1.1.  Організовує фінансове забезпечення, контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.

2.1.2.  Погоджує щорічні фінансові плани підпорядкованих комунальних підприємств.

2.1.3.  Вносить пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у його підпорядкуванні. У межах визначених повноважень здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні відділу.

2.1.4.  Визначає потребу у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій і подає пропозицій щодо вдосконалення їх мережі відповідно до потреб громади.

2.1.5.  Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.1.6.  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

2.1.7.  Проводить фінансування закладів та програм у сфері: охорони здоров’я, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення.

2.1.8. Забезпечує реєстрацію та зберігання колективних договорів.

2.2.     З питань медицини:

2.2.1.  Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я на території Великолепетиської громади з урахуванням особливостей її соціально-медичного середовища. Забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення на території громади та надання якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу комунальних медичних закладів. Контроль за забезпеченням, відповідно до законодавства, пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.

2.2.2. Вивчення та аналіз стану здоров’я населення, розробка заходів щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, що сприяє збільшенню продовження життя людей. Прогнозування розвитку та удосконалення мережі підприємств, установ, закладів та організацій охорони здоров’я незалежно від типів і форм власності згідно із потребою громадян у медичній допомозі. Визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров’я.

2.2.3. Організаційне керівництво діяльністю, координація і контроль за роботою закладів охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади селища.

2.2.4. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку Великолепетиської громади та проєктів місцевих бюджетів, забезпечує в межах своїх повноважень їх виконання, готує проєкти рішень які стосуються діяльності закладів охорони здоров’я на території Великолепетиської громади.

2.2.5. Забезпечення в установленому законодавством порядку розгляду звернень громадян в підприємствах, установах, закладах та організаціях охорони здоров’я які розташовані на території Великолепетиської громади.

2.2.6. Сприяння розвитку мережі підприємств, установ, закладів та організацій охорони здоров’я усіх форм власності, індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я. Сприяння залученню додаткових коштів та матеріальних цінностей, добровільних внесків від юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством України.

2.2.7.  Приймає участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.2.8.  Приймає, аналізує та оцінює звіти про роботу керівників закладів, установ та організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.2.9.  Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства України.

2.3.   З питань культури:

2.3.1.  Організовує роботу з реалізації державної політики в сфері культури та мистецтв, збереження культурної спадщини, розвитку української національної культури, фольклору, традицій та свят.

2.3.2.  Координує діяльність установ культури, які відносяться до комунальної власності.

2.3.3.  Сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел тощо.

2.3.4. Забезпечує організацію загальних свят у громаді.

2.3.5. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері охорони національного культурного надбання у сфері культурної спадщини, музейної та бібліотечної справ, художньо-естетичної та позашкільної освіти закладів культури.

2.3.6.  Розробляє і подає на розгляд сесії селищної ради пропозиції до проектів програм з фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення стану закладів культури, історичної спадщини.

2.3.7. Забезпечує збирання та обробку статистичних даних у сфері культури, охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

2.3.8. Забезпечує внесення культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

2.3.9. Організовує виконання інших доручень голови селищної ради та виконкому.

2.3.10. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення працівників сфери культури державними нагородами, грамотами, подяками.

2.4.     З питань молоді:

2.4.1.  Забезпечує реалізацію політики селищної ради з питань молоді.

2.4.2.  Сприяє молодіжним та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді.

2.4.3.  Вживає у межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового та тверезого способу життя, протидіє поширенню соціально-небезпечних явищ та шкідливих звичок у дитячому та молодіжному середовищі.

2.4.4. Сприяє ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності громади.

2.4.5.  Вживає заходів до популяризації здорового способу життя молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань.

2.4.6. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проєктів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями.

2.4.7. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.

2.4.8.  Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

2.5.  З питань фізичної культури та спорту:

2.5.1. Здійснює відповідно до законодавства управління і контроль у сфері фізичної культури та спорту.

2.5.2. Здійснює координацію діяльності закладів, установ та організацій у сфері фізичної культури та спорту, що перебувають у сфері управління, незалежно від форми власності.

2.5.3. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

2.5.4. Здійснює контроль за діяльністю спортивного клубу.

2.5.5. сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.

2.5.6. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до комунальної власності, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

 2.5.7. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, грамотами, подяками.

2.6.     З питань соціального захисту:

2.6.1.  Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.

2.6.2.  Координує зусилля органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності правопорушень серед них.

2.6.3. Розроблення місцевих програм та забезпечення виконання державних  программ соціального захисту населення та захисту прав дитини.

2.6.4. Роз’яснення громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

2.6.5. Інформування населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації.

2.6.6. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення.

2.6.7. Організація  залучення  наявних фінансових, матеріальних можливостей громади для підтримки вразливих категорій громадян та розв’язання їх проблем.

2.6.8. Проведення інформаційно – просвітницької  роботи з питань сімейної і молодіжної політики, тендерної рівності, захисту прав та інтересів дітей, сімейних та індивідуальних консультацій.

2.6.9. Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки осіб з інвалідністю і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян.

2.7. З питань економічного розвитку:

2.7.1. Здійснює розробку проєкту стратегії розвитку громади, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання.

2.7.2. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проєкти регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку територіальної громади.

2.7.3. Забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період.

2.7.4. Аналізує соціально-економічну ситуацію в громаді, займається збором та обробкою даних для наповнення бази автоматизованої системи муніципальної статистики.

2.7.5. Проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади.

2.7.6. Готує пропозиції щодо:

  • погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
  • отримання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.

2.7.7. Сприяє залученню в економіку громади додаткових матеріальних і фінансових ресурсів.

2.7.8. Формує базу проектів, які потребують залучення інвестицій.

2.7.9. Координує в межах своєї компетенції впровадження нових інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій.

2.7.10. Сприяє створенню умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надає  консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.

2.7.11. Здійснює інші функції, які не суперечать діючому законодавству та цьому Положенню

 

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

 

3.1.     Відділ має право:

3.1.1.  Брати участь у роботі сесій, постійних комісій селищної ради та засіданнях виконавчого комітету, у нарадах та семінарах, які проводяться цими органами.

3.1.2. Подавати селищній раді та її виконавчому комітету пропозиції, проєкти рішень щодо роботи Відділу. Подавати проекти розпоряджень селищного голови щодо роботи Відділу.

3.1.3. Отримувати в установленому порядку від інших відділів, селищної ради, підприємств, організацій, закладів, від посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ повноважень.

3.1.4. Розглядати пропозиції керівників виконавчих органів ради, підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.

3.1.5.  Залучати інших спеціалістів селищної ради до підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

 

ІV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 

4.1. Структура відділу визначається штатним розписом, який затверджує селищний голова.

4.2. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади селищним головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

4.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

 

5.1.     Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань перед селищним головою.

5.2.     Начальник Відділу:

5.2.1. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

5.2.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів.

5.2.3. Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу.

5.2.4. Видає у межах своєї компетенції накази та інші директивні документи, організує і контролює їх виконання.

5.2.5. Розробляє та затверджує посадові інструкції і функціональні обов'язки працівників відділу.

5.2.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків.

5.2.7. Розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи підвідомчих закладів охорони здоров'я, культури, спорту та соціального захисту; забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і фінансової звітності.

5.2.8.  Готує проєкти розпорядчих актів виконавчого органу, проєкти рішень виконавчого комітету ради та сесій селищної ради, в тому числі нормативного характеру, проєкти розпоряджень селищного голови відповідно до напрямків роботи відділу.

5.2.9.  Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

5.2.10. Подає селищному голові пропозиції щодо преміювання та заохочення працівників Відділу.

5.2.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

5.2.12. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста Відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

 

 

VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

6.1 Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету і є головним розпорядником коштів закладів, підприємств, установ та організацій охорони здоров’я, культури, спорту та соціального захисту які розташовані на території Великолепетиської громади та перебувають у комунальній власності територіальної громади. Обсяг видатків на утримання Відділу затверджує Великолепетиська селищна рада, які використовуються виключно на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

6.2 Майно комунальної власності належить Відділу на правах оперативного управління. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень діючого законодавства України.

6.3. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства

6.4.  Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VІІ. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 

Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, структурним підрозділами облдержадміністрації, а також з підприємствами, установами та організаціями міста незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

VІІІ.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

 

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    1. Припинення діяльності Відділу відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) чи ліквідації.
    2. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Великолепетиською селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
    3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь