Великолепетиська громада
Херсонська область, Каховський район

Положення про старосту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням І сесії селищної ради
VIII скликання
від 20.11.2020  № 6

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ
Великолепетиської селищної ради

Преамбула

Це положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про утворення та ліквідацію районів» «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України та визначає статус сільського, селищного старости, його повноваження та  відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села, яке перебуває у складі Великолепетиської селищної ради.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші акти законодавства України це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села Великолепетиської селищної ради затверджується рішенням селищної ради. Це Положення не потребує перезатвердження Великолепетиською селищною радою нової каденції.

1.1.4. Перелік населених пунктів Великолепетиської селищної ради, в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням Великолепетиської селищної ради. В смт Велика Лепетиха, яке є адміністративним центром Великолепетиської селищної ради, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

Глава 1.2.  Затвердження кандидатури  старости та строк його повноважень

1. 2.1. Староста затверджується селищною радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови, його  повноваження  розповсюджуються на території відповідного старостинського округу (частина території селищної  ради, яка визначена селищною радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів  населеного пункту).

1.2.2. Повноваження старости починаються після принесення ним на сесії ради чи засіданні виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради присяги такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

1.2.3. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Великолепетиської селищної ради.

1.2.4. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Великолепетиської селищної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

1.2.5. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Великолепетиської селищної ради, якщо він порушує Конституцію або закони України та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Великолепетиської селищної ради права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Великолепетиської селищної рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.6. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Великолепетиської селищної ради:

1) голова Великолепетиської селищної ради;

2) постійні комісії  Великолепетиської селищної ради;

3) виконавчий комітет Великолепетиської селищної ради;

4) збори членів відповідної внутрішньої громади.

1.2.7.  Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше однієї третини від кількості проживаючих осіб.

1.2.8. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за відкликання старости на зборах виборців відповідної внутрішньої громади. Збір підписів проводиться протягом не довше десяти днів.

1.2.9. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає голова Великолепетиської селищної ради до затвердження  наступної кандидатури.

 

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

1.1.1. Відповідно до статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування на території внутрішньої громади;

2)  вчиняє нотаріальні дії передбачені частиною першою ст.37 Закону України «Про нотаріат» на підставі абз. 5  ст. 1 Закону України «Про нотаріат» та цього положення, на підвідомчій території;

3) проводить державну реєстрацію актів цивільного стану визначених ч.2 ст.6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» на підвідомчій території;

4) сприяє здійсненню військового обліку військовозобов'язаних і призовників, які проживають на підвідомчій території відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 року № 377 «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників»;

5) здійснює реєстрацію місця проживання, перебування та зняття з реєстрації, відповідно до Правил реєстрацій місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, осіб, які зареєстровані в підвідомчих йому населених пунктах;

6) здійснює заходи із ведення погосподарського обліку на території населених пунктів Великолепетиської селищної ради;

7) видає довідки, характеристики щодо осіб, які зареєстровані в підвідомчих йому населених пунктах;

8) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Великолепетиської  селищної ради та цим Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Великолепетиської селищної ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету селищної ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, голови Великолепетиського селищного голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту (села) Великолепетиської селищної ради, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням  ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Великолепетиської селищної ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села) Великолепетиської селищної ради, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту (села) Великолепетиської селищної ради, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села) Великолепетиської селищної ради (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту (села) Великолепетиської селищної ради  громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  селищної ради правил з питань благоустрою території населених пунктів, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності, що розташовані на території відповідного населеного пункту (села) Великолепетиської селищної ради;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села) Великолепетиської селищної ради;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села) дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів комунальної власності Великолепетиської селищної ради, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села) громади.

16) періодично звітувати (не менш як двічі на рік) перед виконавчим комітетом Великолепетиської селищної ради, зборами членів відповідної внутрішньої громади про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України;

18) виконувати поточні доручення Великолепетиської селищної ради та її виконавчого комітету, голови ради, звітувати про їх виконання.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Великолепетиської селищної ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування  та їхніх посадових осіб. а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Великолепетиської селищної ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села) Великолепетиської селищної ради;

3) погоджувати рішень Великолепетиської селищної ради та її виконавчого комітету щодо майна та земельних ділянок, розташованих на території відповідного населеного пункту (села);

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади;

5) порушувати у виконавчому комітеті Великолепетиської селищної ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного населеного пункту (села) незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села) Великолепетиської селищної ради;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту (села);

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту (села).

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Великолепетиської селищної ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.1.6. Здійснення контролю за дотриманням вимог п.2.1.4. цієї статті, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Великолепетиської селищної радою.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Великолепетиської селищної радою та її виконавчим комітетом.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.

2.2.3. З метою виконання старостою повноважень визначеним цим положенням користується додатковою гербовою печаткою, яка закріплюється за старостою розпорядженням селищного голови.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.2. Староста не рідше як один раз на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної внутрішньої громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Великолепетиської селищної ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед селищною радою та внутрішньою громадою.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Великолепетиської селищної ради.

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

3.2.5. Староста несе персональну відповідальність за втрату, знищення та неправомірне використання закріпленої за ним додаткової печатки виконавчого комітету Великолепетиської селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                      Л. ЛИЧ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь